عضویت

نوشته شده توسط Super User در . نوشته شده در همگانی

1) پذیرش اعضا
(آ) هر دانشجویی که در یکی از دانشگاه‌های RWTH و یا FH آخن ثبت نام شده باشد، می‌تواند به عنوان عضو فعال انجمن پذیرفته شود. درخواست عضویت باید بطور رسمی به هیئت مدیره اعلام شود. عضویت پس از تصویب در مجمع‌عمومی، رسمیّت پیدا می‌کند.
(ب) درخواست عضویت فعال می‌تواند به دلیل عضویت متقاضی در گروه‌های دارای منع فعالیت در آلمان، بطور مستقیم از طرف هیئت مدیره رد شود.
(پ) هر دانشجویی می‌تواند به عضویت غیرفعال انجمن دربیاید. درخواست عضویت باید بطور رسمی به هیئت مدیره اعلام شود و پس از پذیرش شروط اساسنامه رسمیت پیدا می‌کند. عضویت غیر فعال نیاز به تایید مجمع عمومی ندارد.
(ت) اعضای افتخاری در مجمع عمومی دوره ای با کسب سه چهارم (4/3) آرا پذیرفته می‌شوند.

.